Algemene voorwaarden en AVG

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie , B  en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op Autorijschool Cees van den Berg, verder genoemd `Rijschool’.

Artikel 2. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:

a.  gegeven door een bevoegde rij-instructeur;
b.  met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
c.  die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie;
d.  voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e.  voor cursisten van zestien en een half jaar jaar en ouder.

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool.

De Rijschool zorgt ervoor dat:

a. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
b. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
c. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;
d. wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
e. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
f.  de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen Cursist.

De Cursist dient:

a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen);
b. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, dit zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
c. bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld;
d. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 24 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);
e. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
f. voor de aanvraag van het praktijkexamen: een uittreksel van het persoonsregister (niet ouder dan 6 maanden), pasfoto, theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de Rijschool.

Artikel 5. Betaling.

5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2. De betaling geschiedt per bank, contant of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.
5.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald kan zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag worden berekend
5.6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.7. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Praktijkexamen.

6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt Rijschool € 25,- administratiekosten in rekening.
6.4. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 suffix f’ zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld losse lessen.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Beëindiging rijopleiding.

1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden binnen 14 dagen aan cursist betalen.
3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
4. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens rijtest, rijles en het praktijkexamen.
2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 10. Klachtenregeling.

1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rij-instructeur een beroep doen op bemiddeling door Rijschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.
4.  Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden en AVG

Rijschool Cees van den Berg hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe.
Rijschool Cees van den Berg omgaat met uw persoonsgegevens.
Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Rijschool Cees van den Berg houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Vragen om uw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.
  • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Als Rijschool Cees van den Berg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Rijschool Cees van den Berg.